kvalitet

Kvalitet

  • Vårt kvalitetssystem följer ISO 9001.
  • Tydliga rutiner finns för avvikelsehantering och korrigerande åtgärder.
  • Vid genomgångar säkerställs att produkten uppnår avsedd kvalitet.
  • Genom systematisk erfarenhetsåterföring utvecklas ständigt arbetsmodellen i alla typer av projekt.